Οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία μας είναι:

Στεγανοποίηση – θερμομόνωση δωμάτων
Στεγανοποίηση – θερμομόνωση μεταλλικών στεγών
Στεγανολεκάνες με συνθετικές μεμβράνες και κάλυψη με μεμβράνες προστασίας
Στεγανολεκάνες με μονή συνθετική μεμβράνη και διαμερισματοποίηση
Στεγανοποίηση πισίνων: Με τσιμεντοειδή, με μεμβράνη ή τελικό κονίαμα KATYMPER της SIKA
Στεγανοποίηση δεξαμενών (βιολογικών καθαρισμών, πυρόσβεσης, πόσιμου, άρδευσης κ.λ.π.)
Στεγανοποίηση τοιχείων υπογείου
Στεγανοποίηση – Θερμομόνωση όψεων πίσω από ορθομαρμάρωση ή άλλων μεταλλικών επενδύσεων
Στεγανοποίηση χώρων που προορίζονται για φύτευση
Αποκατάσταση διαρροών σε τοιχεία με εισπίεση ενέσιμων υλικών
Στεγανοποίηση δωμάτων και άλλων χώρων με οπλισμένα και μη πολυουρεθανικά στεγανωτικά